Skontaktuj się z nami
34-222 Zawoja, Zawoja 2000

bcszawoja@gmail.com
+48 698674165

Zawoja Centrum 2000
34-222 Zawoja

16 stycznia 2024

Zapytanie ofertowe

W związku z planowanym remontem pomieszczeń w budynku znajdującym się w Zawoi pod numerem 2075  Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi zwraca się z prośbą o przesłanie ofert dotyczących opisanych prac zamieszczonych kosztorysie inwestorskim znajdującym się poniżej.

Kosztorys Inwestorski

1. Wybór najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenie określa łączna cena brutto –  100%.
W razie dwóch lub więcej najkorzystniejszej takich samych ofert cenowych, Zleceniodawca może przeprowadzić dodatkowe zapytanie ofertowe pomiędzy zainteresowanymi oferentami. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia dodatkowego zapytania.

 

2. Składanie ofert

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie papierowej.
  2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
  4. Ofertę należy złożyć osobiście w biurze Babiogórskiego Centrum Sportu w Zawoi, 34-222 Zawoja, Zawoja 2000   najpóźniej do dnia 30.01.2024r.

 

3.Pytania dotyczące zapytania można kierować do Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Osobami upoważnionymi z ramienia Zamawiającego do udzielania informacji oferentom w sprawie przedmiotowego zapytania ofertowego jest
Łukasz Stopka – Prezes BCS Zawoja
tel. 698674165
mail bcszawoja@gmail.com

Zapytanie