Skontaktuj się z nami
34-222 Zawoja, Zawoja 2000

bcszawoja@gmail.com
+48 698674165

Zawoja Centrum 2000
34-222 Zawoja

02 lutego 2024

W związku z planowanym przez Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi zakupem wyposażenia (mebli) zwracamy się z prośbą o przesyłanie ofert dotyczących zapytania. Oferty należy sporządzić na poniżej dołączonym formularzu, w który znajduje się opis i specyfikacja wyposażenia.

Formularz ofertowy

1. Wybór najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenie określa łączna cena brutto –  100%.W razie dwóch lub więcej najkorzystniejszej takich samych ofert cenowych, Zleceniodawca może przeprowadzić dodatkowe zapytanie ofertowe pomiędzy zainteresowanymi oferentami. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia dodatkowego zapytania.

 

2. Składanie ofert

  • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie papierowej.
  • Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  • Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
  • Ofertę należy złożyć osobiście w biurze Babiogórskiego Centrum Sportu w Zawoi, 34-222 Zawoja, Zawoja 2000   najpóźniej do dnia 09.02.2024r.

 

3.Pytania dotyczące zapytania można kierować do Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Osobami upoważnionymi z ramienia Zamawiającego do udzielania informacji oferentom w sprawie przedmiotowego zapytania ofertowego jestŁukasz Stopka – Prezes BCS Zawojatel. 698674165mail bcszawoja@gmail.com

 

Zapytanie