RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana, dziecka danych osobowych jest Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi, 34-222 Zawoja 2000, bcszawoja@gmail.com
  2. Dane osobowe Pani/ Pana oraz dziecka zwane danymi osobowymi, przetwarzane będą w związku z realizacją celów statutowych Klubu, wypełniania obowiązków prawnych, realizacji umów zawartych z partnerami klubu oraz w celach promocyjnych i informacyjnych Babiogórskiego Centrum Sportu w Zawoi.
  1. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności - organom administracji państwowej i samorządowej, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń, organizacjom sportowym, w tym klubom, związkom okręgowym i krajowym.
  2. Do realizacji celów zawartych w pkt. 2 i 3 wykorzystujemy także dane wizerunkowe członków i zawodników klubu, a także kadry trenerskiej, pracowników i współpracowników w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video oraz publikujemy je w internetowych serwisach Klubu oraz wydawnictwach tradycyjnych, w tym mediach.
  3. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Klubu. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnianie jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art.6 RODO.
  4. Posiada Pani/ Pan prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu oraz złożenia skargi do organu nadzorczego, który jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Państwa dane są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2,3, a po tym okresie, przez czasy wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
  6. W razie naruszenia zasad, skargi można składać bezpośrednio w jednostce lub przesłać pocztą na jej adres, pocztą elektroniczną – bcszawoja@gmail.com.

 

BCS.PL                                                                                                                     

 

Strona Głowna                                                                                                                                                     

Kontakt
Jak zapisać się do BCS?
Babiogórskie Przedszkole Piłkarskie 
Pliki do pobrania

  

POLECAMY

 

BCS na FB