Bezpiecznie na stoku - nauka jazdy na nartach.

Na przełomie stycznia i lutego 90 uczniów z klas IV szkół podstawowych z Gminy Zawoja wzięło udział w zajęciach nauki jazdy na nartach organizowanych przez  Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi. Zajęcia miały  na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach. Ważnym punktem była również edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku. Projekt miał również na celu popularyzację sportów zimowych wśród najmłodszych, oraz poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych. Zajęcia były całkowicie bezpłatne. BCS w Zawoi pokrył koszty wynajmu stoku narciarskiego, wypożyczenia sprzętu, wynagrodzenia instruktorów i opiekunów, transport uczestników oraz koszty związane z wykupieniem polisW styczniu 2017r rozpoczną się zajęcia z nauki jazdy na nartach. Zajęcia będą współfinansowane przez MSiT w ramach projektu na prowadzenie i organizację w 2017 roku zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych (na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki z 29 grudnia 2016 r.) Projekt obejmie 90  uczniów Gminy Zawoja i będzie skierowany dla klas IV - tych szkoły podstawowej. Zajęcia będą odbywać się w soboty oraz w wybrane dni tygodnia podczas ferii zimowych. Szczegółowy harmonogram wyjazdów będzie dostępny na naszej stronie internetowej oraz sekretariatach szkół.  Uczestnicy Projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w zajęciach. Zapewniamy transport, opiekę w autobusie oraz na wyciągu narciarskim, instruktorów oraz niezbędny sprzęt narciarski (narty, buty, kijki, kask).

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI JAZDY NA NARTACH W RAMACH PROJEKTU "Bezpiecznie na stoku....."

 

1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi.
2. Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV ewentualnie III Szkół Podstawowych z Gminy Zawoja.
3. Zajęcia odbywają się od dnia 02.01.2018 r. do 31.03.2018 r. według ustalonego harmonogramu.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: pisemna zgoda rodzica (zał. nr 1) lub opiekuna dziecka; dobry stan zdrowia.
5. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach odpowiada instruktor
7. Za bezpieczeństwo dzieci w autobusie podczas dowozu i odwozu, na wyciągu narciarskim Wojtek (w czasie, kiedy dziecko nie jest pod opieką 
     instruktora) w szatni i wypożyczalni odpowiadają opiekunowie,

8. Uczestnik zajęć lub jego rodzic ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu, na którym odbywają się  zajęcia  i respektować jego 
    postanowienia. W przypadku małych dzieci najważniejsze sprawy to: zakaz samowolnego oddalania się od instruktora.
9. Rodzic ma prawo być informowany o postępach dziecka, korzystać z porad instruktorów.
10 Uczestnik zajęć lub jego rodzic mają prawo zgłosić uwagi, skargi lub zażalenia w siedzibie organizatora
11.Zajęcia nauki jazdy na nartach odbywają się nieodpłatnie, są dobrowolne, ale po deklaracji chęci w nich uczestnictwa obecność jest
     obowiązkowa
.
12. Wszelkie niedyspozycje dzieci należy zgłaszać opiekunowi przed wyjazdem na zajęcia.
13. W razie niemożliwości uczestnictwa w zajęciach, rodzic zobowiązany jest zawiadomić przedstawiciela klubu, opiekuna lub dyrektora szkoły o tym fakcie
      co najmniej w przeddzień wyjazdu.
14. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje odsunięcie ucznia od zajęć.
15. Zabrania się fotografowania oraz filmowania zajęć bez uzyskania zgody prowadzącego zajęcia.
16. Zdjęcia wykonywane na zajęciach mogą być i są umieszczane na stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych
17. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Na przełomie stycznia i lutego 130 uczniów z 5 szkół podstawowych z Gminy Zawoja wzięło udział w zajęciach nauki jazdy na nartach organizowanych przez Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi. Uczestnicy zajęć przez 5 kolejnych tygodni na stoku narciarskim Wojtek w Zawoi poznawali zasady bezpiecznego zachowania się na stoku oraz zdobywali umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach. Projekt miał również na celu popularyzację sportów zimowych wśród najmłodszych, oraz poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych. Zajęcia były całkowicie bezpłatne. BCS w Zawoi podobnie jak w poprzednim roku pokrył koszty wynajmu stoku narciarskiego, wypożyczenia sprzętu, wynagrodzenia instruktorów i opiekunów oraz transport uczestników. Podczas ostatnich zajęć uczniowie mieli szanse na zaprezentowanie swoich umiejętności, pokonując bajkowy slalom. Wszyscy świetnie poradzili sobie z tym zadaniem za co zostali nagrodzeni medalami oraz dyplomami przygotowanymi przez BCS oraz szkółkę narciarską ZAWOJSKO. Zajęcia odbyły się dzięki pomocy Gminy Zawoja oraz były współfinansowane przez MSiT w kowcie 25 tyś złotych.

 

 

Podsumowanie zajęć z roku 2017

 

Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi
34-222 Zawoja 2000
e-mail: bcszawoja@gmail.com